Privacy

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED, ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE BESTELLER, WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van De Kaasconnaisseur BV, Gistelse Steenweg 577- bus 2, 8200 Brugge ondernemingsnummer BE 0751.691.107 (hierna ook te noemen 'wij').

Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.dekaasconnaisseur.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, respectievelijk van leveringen, op te zeggen.

§ 2 CONTRACTOPZEGGING; NIET-BINDENDE INFORMATIE, AFGIFTEHOEVEELHEDEN EN -RESTRICTIES

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Een geldig koopcontract tussen De Kaasconnaisseur BV en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door De Kaasconnaisseur BV als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door De Kaasconnaisseur BV beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. De Kaasconnaisseur BV kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan De Kaasconnaisseur BV op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. 

Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in België, zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

De inhoud van onze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

§ 3 VERZENDING; BEZORGINGSVOORWAARDEN; VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT; OVERDRACHTSRISICO.

Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

Wij bezorgen overal in Vlaanderen bij de bij De Kaasconnaisseur BV aangesloten partners / bakkers. De levering gebeurt door een externe transportfirma dit tegen ten laatste 11 uur bij de door u gekozen bakker. De Kaasconnaisseur BV geeft geen garantie inzake het tijdstip van levering. Vertragingen kunnen altijd optreden. Vermoedt de klant een probleem bij de levering dan dient hij in eerste instantie De Kaasconnaisseur BV te contacteren. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd. Deze zal een code bevatten die slechts éénmalig door de begunstigde kan gebruikt worden.  De Kaasconnaisseur is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code dient er dus discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid bieden deze code te vernemen.

Indien de besteller een originele kartonnen cadeaubon wenst met bijhorende omslag,

Dan wordt hiervoor een bijkomende kost aangerekend van € 5,00.

Per afzonderlijke omslag wordt deze cadeaubon opgestuurd via de post, dit naar het adres vermeld op uw klantenaccount.

§ 4 PRIJZEN ; GELDIGHEID; BETALING; AFREKENING; TERUGHOUDING, GEWICHTSGARANTIE

Prijzen zijn inclusief BTW. 

De vorderingen van De Kaasconnaisseur BV zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

Voor betaling kunt u alleen gebruik maken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft. 

§ 5 PRIVACYBELEID - GDPR

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

De persoonsgegevens van de besteller worden door De Kaasconnaisseur BV verwerkt in het kader van de offerte en eventuele contractuele relatie / uitvoering en facturatie van de bestelling met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De besteller kan haar gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan De Kaasconnaisseur BV.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan de besteller altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel.

Meer informatie over de manier waarop De Kaasconnaisseur BV persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.dekaasconnaisseur.be in ons algemeen beleid hieromtrent.

Ze kunnen ook verwerkt worden om u op de hoogte te houden van anders diensten, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien de besteller dit niet wil volstaat het dit mee te delen via info@dekaasconnaisseur.be.

§ 6 TOEPASSELIJK RECHT, AANVULLENDE VOORWAARDEN, REGELGEVING VOOR ONDOELTREFFENDE RESP. ONUITVOERBARE REGELINGEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de  consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil is de rechtbank van Brugge bevoegd.

Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt echter niet voor bederfbare goederen die met instemming van de consument geleverd worden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.

§ 8 INFORMATIE OVER HET WETTELIJKE HERROEPINGSRECHT VOOR GEBRUIKERS, OVEREENKOMST KOSTEN TERUGZENDING

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

De Kaasconnaisseur BV
Gistelse Steenweg 577-2
8200 Sint-Andries
E–mail:  nick@dekaasconnaisseur.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen, ongeopend en onbeschadigd,  onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven . Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen (zoals alle verse producten die De Kaasconnaisseur levert).